Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Cập Nhật Mới Nhất 2023

By Lê Hoàng Nam Updated on

Biên bản điều chỉnh hóa đơn vấn đề bạn đang thắc mắc trong hàng ngàn bài viết khác. Khi xuất giấy tờ hóa đơn thì không tránh khỏi việc bị sai sót thông tin và như vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty rất nghiêm trọng. Vì vậy hôm nay, taichinh.vip chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ tường tận về biên bản điều chỉnh hóa đơn và các mẫu biên bản điều chỉnh đa dạng khác nhau khi bạn gặp phải trường hợp không may đó nhé!

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là “biên bản được lập cùng với hóa đơn điều chỉnh để sử dụng khi hóa đơn có những sai sót về các thông tin như: ngày/tháng; số tiền hàng; tên công ty, địa chỉ hoặc nội dung của hóa đơn bị sai sót”.
Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập khi hóa đơn đó đã xuất cho các đơn vị đối tác, khách mua hàng hóa hay dịch vụ của mình và hai bên đã kê khai thuế mà phát hiện ra thông tin bị sai lệch.
Trên biên bản điều chỉnh hóa đơn thì cần phải ghi rõ các thông tin như sau:

 • Tên đơn vị phát hành hóa đơn
 • Mã số thuế
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Email
 • Loại hóa đơn phát hành
 • Tên & mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn
 • Tên & mã số thuế của đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
 • Tên & mã số thuế của đơn vị cung ứng phần mềm tự in hóa đơn
 • Ngày/ tháng/ năm lập thông báo phát hành hóa đơn
 • Tên & chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Đóng dấu của đơn vị.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn cơ bản mới nhất

Tên công ty……………….

Địa chỉ: ……………………

SĐT: ………. Fax: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

——————————–

………., ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số ……………….. ký ngày … tháng … năm … giữa hai bên: 

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)

Tên: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Đại diện: ……………………………………….. Chức vụ: …………………………

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Đại diện: ……………………………………….. Chức vụ: …………………………

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ………………. do Công ty …………….. xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng ……………………………………………………………..

Thành tiền: ……………………………………………………………………………

Cộng tiền hàng: ……………………………………………………………………….

Thuế suất GTGT: ……………………………… % Tiền thuế GTGT: ………………

 • Tổng cộng tiền thanh toán: …………………………………………………..
 • Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………………..

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nội dung được điều chỉnh:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã ………………..………………… ở mục ………………

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………………. ngày ……………………….

Bên A Bên B
 

 

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

——————————–

………., ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

Căn cứ theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

Căn cứ theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày … tháng … năm … đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: …………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………… MST: ……………………………

Đại diện: ……………………………………….. Chức vụ: …………………………

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………… MST: ……………………………

Đại diện: ……………………………………….. Chức vụ: …………………………

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ……………….. ký hiệu ………………… ngày ………………… và xuất hóa đơn điều chỉnh số ………………… ký hiệu ………………… ngày V (nếu có) [*].

Lý do điều chỉnh: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nội dung thông tin được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnh Nội dung sau điều chỉnh
 

 

 

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN NHẬN HÓA ĐƠN ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
 

 

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ) Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

Lưu ý:

[*]: Trường hợp nội dung hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót về tên/địa chỉ công ty mới nhất

Tên công ty……………….

Số: ……….………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

——————————–

………., ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại văn phòng Công ty…………, chúng tôi gồm có:

Bên A: ………………………………………………………….……………………. 

Do ông: …………………………………………, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………..… Email: ……………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….. 

Bên B: ………………………………………………………….…………………….

Do ông (bà): …………………………………, chức vụ: …………………, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………..… Email: ……………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….. 

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn GTGT số ………………. ký hiệu ………………. ngày ………………. đã kê khai vào kỳ Quý ………………., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như sau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá mới nhất

Tên công ty……………….

Số: ……….………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

——————————–

………., ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có: 

Bên A: ………………………………………………………….…………………….

Do ông: …………………………………………, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………..… Email: ……………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….. 

Bên B: ………………………………………………………….…………………….

Do ông (bà): ……………………………………, chức vụ: …………….., làm đại diện.

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………..… Email: ……………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….. 

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn GTGT số ………………. ký hiệu ………………. ngày ………………. (đã kê khai vào kỳ ……………….) và lập hóa đơn điều chỉnh số ………………., ký hiệu ………………. ngày ………………., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: ………………………………..

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
01

 

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

 

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như sau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Những biên bản điều chỉnh hóa đơn nào cần phải đóng dấu treo?

Theo quy định của pháp luật, biên bản sẽ có hiệu lực pháp lý khi:
Biên bản được lập theo hình thức của văn bản hành chính.
Ngoài ra phải có chữ ký xác nhận của đại diện các bên cũng như đóng dấu của doanh nghiệp.
Vì vậy, các doanh nghiệp sẽ không cần đóng dấu treo lên biên bản điều chỉnh hóa đơn mà chỉ cần 2 bên đóng dấu xác nhận ở cuối biên bản là được.

KẾT LUẬN

Qua bài viết trên taichinh.vip đã giúp bạn giải đáp hết thắc mắc về vấn đề biên bản điều chỉnh hóa đơn. Nếu còn thắc mắc bạn hãy cứ gọi cho số hotline của chuyển nhà miền Nam để được nhân viên hỗ của chúng tôi trợ thêm nhé.

Cre: Mai Lê Phan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *