Tài Chính Công Là Gì? Nội Dung Và Đặc Điểm Của Tài Chính Công

Tài chính công là gì? Nó thuộc quyền sở hữu của công cộng, toàn dân và đại diện chính là Nhà nước, đóng vai trò quan trọng việc quản lý ngân sách, mục tiêu tiền tệ,… Bạn sẽ được cập nhật thêm nhiều thông tin liên quan tới thuật ngữ này thông qua bài viết dưới đây của Taichinh.vip. Hãy tham khảo để không bỏ qua những nội dung có giá trị nhé!

tài chính công là gì

Tài chính công là gì?

Tài chính công là tổng hợp toàn bộ những hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước thực hiện. Tài chính công phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế hình thành từ quá trình tạo lập và sử dụng công quỹ. Mục đích là để phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của nhà nước. Đồng thời đáp ứng nhu cầu và lợi ích chung của toàn xã hội.

Ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ đạo đối với tài chính công. Thu ngân sách nhà nước đến từ mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội khác nhau, trong đó thuế là nguồn thu chủ yếu. Các khoản chi từ ngân sách nhà nước nhằm duy trì sự tồn tại và hoạt động của bộ máy nhà nước và phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của nhà nước.

Tài chính công tiếng anh là gì?

Tài chính công tên tiếng Anh là “Public Finance”.

Nội dung tài chính công

Ngân sách nhà nước được chia thành ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách nhà nước được sử dụng cho các lĩnh vực và mục đích khác nhau, nhằm phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, xã hội và quốc phòng.

Tín dụng chính phủ bao gồm các hoạt động vay và cho vay của chính phủ. Tín dụng nhà nước được sử dụng để hỗ trợ ngân sách nhà nước trong những trường hợp cần thiết. 

Nhà nước huy động các nguồn tài chính tạm thời của các thể nhân và pháp nhân của xã hội để đáp ứng nhu cầu về nguồn lực của Nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. 

Nhà nước tham gia vào các hoạt động đi vay thông qua phát hành trái phiếu chính phủ: phát hành tín phiếu kho bạc chính phủ; Trái phiếu Kho bạc Nhà nước; xây dựng trái phiếu; trái phiếu địa phương; liên kết quốc gia.

Quỹ tài chính nhà nước không phải là ngân sách nhà nước, là hệ thống tiền tệ tập trung do nhà nước thành lập, quản lý, sử dụng nhằm cung cấp nguồn lực tài chính đáp ứng những biến động bất thường trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội để hỗ trợ ngân sách nhà nước khi có khó khăn về tài chính. .

Nguồn tài chính huy động để thành lập các quỹ này một phần từ ngân sách Nhà nước và một phần từ các nguồn tài chính của xã hội (các tổ chức kinh tế, xã hội và các tầng lớp xã hội). 

Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, điển hình như Quỹ Dự trữ Nhà nước; Quỹ dự trữ tài chính; Quỹ dự trữ ngoại hối mỗi; Quỹ bảo vệ môi trường; Quỹ Bảo hiểm xã hội;… Các quỹ này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Ngân sách Nhà nước mà được quản lý theo quy chế riêng.

Đặc điểm và vai trò của tài chính công

đặc điểm và vai trò của tài chính công

Tính chủ quan của tài chính công

Tài chính công thuộc về nhà nước và nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền quyết định việc sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước. Mọi quyết định sử dụng tiền và ngân sách nhà nước đều gắn với bộ máy nhà nước nhằm giúp duy trì sự ổn định, tồn tại và phát huy hiệu quả của các bộ máy này. Đồng thời, việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kinh tế – xã hội do nhà nước thực hiện.

Tính chủ thể của tài chính công có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và tập trung của nhà nước. Nó góp phần xóa bỏ tình trạng chia sẻ, phân tán quyền lực trong quản lý ngân sách Nhà nước.

Nguồn tạo thu từ tài chính công

Đặc điểm của nguồn thu tài chính công do ngân sách nhà nước đại diện sẽ có những đặc điểm chủ yếu sau:

+ Nguồn thu tài chính công thu được từ các nguồn khác nhau trong và ngoài nước, dựa trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ sản xuất, lưu thông đến phân phối. Đặc điểm của nguồn thu nhập này là nó gắn liền với kết quả hoạt động kinh tế quốc dân cũng như sự vận động của một số phạm trù giá trị như giá cả, mức thu nhập, lãi suất.

Đặc điểm này đóng một vai trò quan trọng trong tổng thu tài chính công và cần được coi là nguồn thu chính, đặc biệt là của cải mới do các ngành sản xuất tạo ra. Ngoài các hoạt động sản xuất vật chất, sản xuất dịch vụ cũng là nguồn cung cấp tài chính công chủ yếu của quốc gia và là nguồn tài chính công chủ yếu.

+ Nguồn thu tài chính công thu được thông qua nhiều hình thức và phương pháp trên cơ sở tự nguyện và bắt buộc, có hoàn trả và không có hoàn trả, ngang giá hoặc không ngang giá.

Ý nghĩa thực tế của các khoản thu tài chính công này là:

Việc sử dụng các hình thức và phương pháp khuyến khích và khuyến khích tài chính công hợp lý đòi hỏi phải xem xét cả bản chất và đặc điểm của tài chính công đối với mọi hoạt động kinh tế và xã hội.

Hiệu quả chi tiêu tài chính công

Chi tiêu tài chính là việc phân bổ và sử dụng vốn của chính phủ. Vốn nhà nước ở đây bao gồm các quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp sản xuất kinh doanh ở các đơn vị kinh tế cơ bản, hiệu quả sử dụng vốn sẽ được đánh giá bằng một số chỉ tiêu định lượng như tổng lợi nhuận thu được trong một kỳ, hệ số lợi nhuận, v.v.

Như trường hợp sản xuất kinh doanh ở quy mô cơ sở và quy mô siêu nhỏ, việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn dựa trên các tiêu chí định lượng sẽ gặp một số khó khăn và không cho phép tầm nhìn toàn cầu.

Về cơ bản, các đặc điểm của hoạt động tài chính công sẽ được đánh giá trên cơ sở hai tiêu chí cơ bản nhất, đó là kết quả thu được và chi phí phát sinh.

Nhận thức đúng đắn về đặc điểm này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng và sử dụng quỹ tiền tệ nhà nước đúng đắn để giải quyết các vấn đề của nền kinh tế vĩ mô.

Phạm vi tài chính công

Lĩnh vực tài chính công tương đối rộng và ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế – xã hội. Thông qua vành đai này, tài chính công sẽ tạo khả năng huy động và tập trung một phần nguồn lực tài chính của đất nước vào tay Nhà nước với các thành phần và các tác nhân kinh tế – xã hội.

Các yếu tố quyết định sự ra đời của tài chính công

Có hai điều kiện tiên quyết để quyết định sự ra đời của tài chính công: Nhà nước và nền kinh tế thị trường – tiền tệ:

Chính quyền

Nhà nước hình thành từ bản chất khách quan, tuy nhiên nó tồn tại dưới bản chất chủ quan. Nhà nước có hai chức năng: tổ chức và trấn áp bạo lực. Kinh tế và xã hội là hai lĩnh vực chính do nhà nước điều hành. Nhà nước sử dụng chức năng trấn áp nhằm mục đích phục vụ nhà nước. Hai cơ quan phục vụ lợi ích của Nhà nước là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Kinh tế thị trường – tiền tệ

Sau khi xuất hiện xã hội sẽ có sự chiếm đoạt về tư liệu sản xuất và sản phẩm. Điều này sẽ làm phát sinh nền kinh tế hàng hoá. Từ đó, tiền bạc cũng bắt đầu xuất hiện. Về mặt hình thức, tất cả các hoạt động thu chi hàng ngày của chính phủ sẽ gắn liền với việc tạo lập và sử dụng tài chính công. Mục đích là thực hiện chức năng của nhà nước là cung cấp hàng hóa công cộng cho toàn xã hội.

Chức năng tài chính công

chức năng tài chính công

Tài chính công có ba chức năng cơ bản sau:

Chức năng phân bổ

Có hai loại hàng hóa trong nền kinh tế: hàng hoá tư nhân và hàng hoá công cộng. Hàng hóa tư nhân có tính độc quyền cho chính họ. Hàng hóa công cộng không phải là độc quyền.

Chức năng phân bổ của tài chính công liên quan đến việc phân bổ hàng hóa công. Chính phủ sẽ thực hiện một số chức năng như duy trì trật tự công cộng và ngăn chặn các cuộc tấn công của nước ngoài, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục. 

Việc thực hiện chức năng phân bổ yêu cầu có quy mô lớn và cần được phân bổ một cách hiệu quả.

Chức năng phân phối

Ở các quốc gia trên thế giới luôn có sự chênh lệch về thu nhập và giàu có. Những bất bình đẳng này đè nặng lên xã hội và làm tăng tỷ lệ tội phạm của đất nước. Chức năng phân phối của tài chính công là giảm thiểu bất bình đẳng trong xã hội càng nhiều càng tốt bằng cách phân phối lại thu nhập và của cải.

Chức năng ổn định

Nền kinh tế sẽ trải qua những giai đoạn thăng trầm, đây được gọi là một chu kỳ kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, những giai đoạn này lại tạo ra sự bất ổn trong nền kinh tế. Do đó, chức năng ổn định tài chính công là loại bỏ hoặc ít nhất là giảm thiểu những biến động này trong hoạt động.

Các thành phần của tài chính công

Các hợp phần tài chính công sẽ bao gồm các hoạt động liên quan đến thu ngân sách, chi hỗ trợ xã hội và thực hiện các chiến lược tài chính. Bao gồm các thành phần chính như:

Thu thuế

Đây là một nguồn thu chính của chính phủ bao gồm thuế bán hàng, thuế thu nhập, thuế tài sản, thuế tài sản, v.v.

Ngân sách

Ngân sách là một kế hoạch về những gì chính phủ hoặc nhà nước dự định sản xuất để chi tiêu trong một năm tài chính.

Chi phí

Bao gồm tất cả những thứ mà chính phủ thực sự chi tiền, như các chương trình xã hội, giáo dục, cơ sở hạ tầng. Phần lớn chi tiêu của chính phủ là một hình thức phân phối lại thu nhập hoặc của cải để mang lại lợi ích cho toàn xã hội.

Thâm hụt / thặng dư

Nếu chính phủ chi tiêu nhiều hơn, sẽ dẫn đến thiếu hụt nguồn thu. Nếu chính phủ chi tiêu ít hơn, nguồn thu từ thuế sẽ thặng dư.

Nợ công: Nếu chính phủ thâm hụt, chính phủ sẽ tài trợ cho khoản chênh lệch bằng cách vay tiền và nợ quốc gia.

Phân biệt tài chính công với tài chính của tổ chức, cá nhân

phân biệt tài chính công với tài chính của tổ chức cá nhân

Phân biệt tài chính công với tài chính của tổ chức và cá nhân (tài chính tư nhân) ở các khía cạnh sau:

Mục đích của tài chính công là duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm thực hiện có hiệu quả các chức năng của nhà nước đối với xã hội. Không giống như tài chính tư nhân nhằm mục đích kiếm lợi nhuận hoặc đáp ứng nhu cầu cá nhân, tài chính công nhằm đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế và cải thiện lợi ích xã hội cho người dân. công dân.

Tài chính công chủ yếu được thực hiện theo cơ chế quyền lực nhà nước, không theo cơ chế thỏa thuận. Quyết định thu thuế hoặc phân bổ ngân sách được thực hiện dưới hình thức quyết định của các cơ quan nhà nước có liên quan.

Đối với tài chính công, nguồn vốn chủ yếu mà nhà nước thu được là từ sự đóng góp không hoàn lại của các cá nhân, tổ chức trong xã hội dưới hình thức thuế và các hình thức khác, sau đó nguồn vốn này được phân phối cho công chúng và hoàn trả cho xã hội. Đối với tài chính tư nhân, nguồn vốn chủ yếu đến từ thu nhập và việc phân phối lại cũng bị hạn chế.

Hoạt động tài chính công phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, minh bạch vì mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội đều được quan tâm, ngược lại trong hoạt động tài chính tư cũng thể hiện tính công khai nhưng yêu cầu thấp hơn.

Hoạt động tài chính công phải phản ánh nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của nhà nước, trong đó mức độ tham gia và hưởng thụ của công dân vào hoạt động tài chính của nhà nước hầu như không phụ thuộc vào khả năng tự đóng góp, ngược lại nguyên tắc này rất hạn chế đối với tài chính tư nhân. các hoạt động.

Kết luận

Như vậy, bài viết ngày hôm nay của Taichinh.vip đã mang đến cho quý người đọc những thông tin hữu ích để có thể trả lời được cho câu hỏi “Tài chính công là gì?”. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp nhiều kiến thức liên quan tới thuật ngữ này. Chúc các bạn sẽ sớm thu thập được nhiều nội dung hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.