Mục Đích, Nội Dung Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính

By Lê Hoàng Nam Updated on

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng của BCTC, được sử dụng để phân tích các thông tin được trình bày trong bảng cân đối kế toán thuế, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, v.v. Bài viết hôm nay của Taichinh.vip sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nó nhé!

nội dung mục đích của thuyết minh báo cáo tài chính

Mục đích của thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành và không tách rời của BCTC.

Được sử dụng để mô tả hoặc phân tích chi tiết các thông tin và dữ liệu được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD), báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các nội dung khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán.

Ngoài ra, mẫu thuyết minh BCTC hành chính có thể trình bày các thông tin khác nếu công ty cần đảm bảo việc trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý.

Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính

 • Khi lập báo cáo tài chính năm, công ty phải bổ sung thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán “Trình bày báo cáo tài chính” và các chỉ dẫn của chế độ báo cáo tài chính này.
 • Nếu bạn lập BCTC giữa niên độ (cả bản đầy đủ và bản tóm tắt), công ty phải lập thuyết minh báo cáo tài chính được lựa chọn phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và thông tư hướng dẫn chuẩn mực.

Thuyết minh BCTC của doanh nghiệp cần có các nội dung sau:

 • Kiến thức về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể đã được lựa chọn và áp dụng liên quan đến các giao dịch và sự kiện quan trọng.
 • Thông tin quan trọng theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán mà chưa được trình bày trong BCTC hành chính.
 • Các kiến thức bổ sung chưa được trình bày trong báo cáo tài chính nhưng cần thiết cho việc trình bày hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Hình thức của thuyết minh BCTC hành chính: Được trình bày có hệ thống và được tổ chức theo cách phù hợp nhất với đặc tính của nó theo nguyên tắc mỗi yếu tố phải được đánh dấu dẫn đến nội dung liên quan trong thuyết minh.

Cơ sở lập thuyết minh báo cáo tài chính

 • Căn cứ vào bảng cân đối kế toán, BCKQHĐKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong năm tham chiếu.
 • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết hoặc sơ đồ hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.
 • Căn cứ vào thuyết minh báo cáo tài chính năm trước.
 • Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

Nội dung và phương pháp xây dựng mục tiêu trong thuyết minh báo cáo tài chính

Đặc điểm của hoạt động lĩnh vực kinh doanh

Trong phần này, các công ty nên nêu rõ:

 • Hình thức sở hữu vốn: nhà nước, cổ phần, công ty hợp danh hữu hạn, công ty hợp danh / tư nhân …
 • Lĩnh vực HĐ: Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ …
 • Chu kỳ sản xuất và HĐ: Nếu chu kỳ dài hơn 12 tháng, hãy giải thích chu kỳ sản xuất và hoạt động trung bình.
 • Đặc tính hoạt động: Thể hiện rõ diễn biến thị trường, chia tách, sáp nhập hoặc thay đổi quy mô.
 • Cơ cấu công ty: Danh sách các công ty con, công ty liên doanh, đơn vị trực thuộc.
đặc điểm của hoạt động kinh doanh

Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán thuế

Gồm các khoản mục sau:

 • Kỳ kế toán năm: Năm dương lịch (từ ngày … đến ngày …).
 • Đơn vị tiền tệ: Ghi là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị khác được lựa chọn theo quy định của pháp luật về kế toán.

Các chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

 • Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp đặc thù, kế toán doanh nghiệp xây lắp hoặc kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Tuyên bố về việc tuân thủ các chuẩn mực – chế độ kế toán.

Phương pháp kế toán áp dụng khi công ty tôn trọng giả định HĐ liên tục

Chúng ta có thể liệt kê các khoản mục sau:

 • Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
 • Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
 • Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế.
 • Nguyên tắc kế toán tiền và các khoản tương đương tiền.
 • Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 • Nguyên tắc kế toán tài khoản khách hàng
 • Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho
 • Nguyên tắc kế toán và khấu hao tài sản
 • Nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác thương mại
 • Nguyên tắc ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
 • Nguyên tắc hạch toán chi phí trả trước
 • Nguyên tắc hạch toán các khoản phải trả
 • Nguyên tắc kế toán đối với các khoản vay và nợ cho thuê
 • Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa chi phí đi vay

Phương pháp kế toán áp dụng nếu công ty không tôn trọng giả định hoạt động liên tục

Bạn cần chú ý đến các khoản mục dưới đây nhé!

 • Chính sách phân loại lại tài sản dài hạn và nợ phải trả là ngắn hạn
 • Nguyên tắc định giá: Các khoản đầu tư tài chính, các khoản phải thu, nợ, cổ phiếu, bất động sản đầu tư, sản xuất kinh doanh, tài sản khác …

Trường hợp bổ sung cho bảng cân đối kế toán

Ở phần này, công ty nên trình bày và phân tích chi tiết các số liệu hoạt động của mình để người đọc hiểu rõ hơn về nội dung của tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Trường hợp bổ sung cho báo cáo thu nhập

Doanh nghiệp nên trình bày và phân tích các con số trong BCKQHĐKD để giúp người đọc hiểu được thu nhập và chi phí.

Trường hợp bổ sung cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Doanh nghiệp cần trình bày và phân tích các số liệu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người đọc hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền tệ trong lĩnh vực KD – nghề kinh doanh.

Thông tin khác (nếu có)

Ngoài thông tin trình bày trong các phần trên, công ty có thể cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc số liệu tuân thủ các chuẩn mực kế toán để giúp người đọc cảm thấy trung thực và hợp lý hơn.

Trên đây là một số thông tin liên quan tới mẫu thuyết minh báo cáo tài chínhTaichinh.vip muốn cung cấp tới người đọc. Nếu như bạn cảm thấy nội dung mà chúng tôi chia sẻ là hữu ích thì đừng quên việc like cũng như là share nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *