Báo Cáo Tài Chính Gồm Những Gì? Có Ý Nghĩa Gì Với Doanh Nghiệp?

By Lê Hoàng Nam Updated on

Báo cáo tài chính gồm những gì? Báo cáo tài chính là một hồ sơ không thể thiếu, giống như một “thư ký” ghi lại mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh và ngân quỹ của doanh nghiệp. Vậy thì, bộ này sẽ có gồm gì? Cùng Taichinh.vip tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

báo cáo tài chính gồm những gì

Báo cáo tài chính là gì?

Nói một cách dễ hiểu, báo cáo tài chính là thông tin kinh tế được trình bày dưới dạng bảng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, các hoạt động cũng như các luồng tiền của 1 doanh nghiệp.

Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và tình hình tài chính của công ty với chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan thuế, ngân hàng, chính quyền,…

Theo quy định, tất cả các công ty thuộc các ngành, lĩnh vực kinh tế phải lập và nộp báo cáo tài chính hàng năm.

Tuy nhiên, các công ty (tổng công ty) có đơn vị kinh tế trực thuộc thì ngoài báo cáo tài chính năm sẽ phải lập báo cáo tài chính tổng hợp cuối kỳ kế toán.

Ngoài ra, các công ty đại chúng và công ty niêm yết, ngoài việc lập báo cáo tài chính hàng năm, sẽ phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ toàn diện.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính được lập bởi kế toán nhằm mục đích đưa ra các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động KD.

Căn cứ vào mục đích sử dụng của báo cáo tài chính, chúng ta có thể chia báo cáo tài chính thành 4 loại phổ biến như sau:

 • Báo cáo kết quả KD.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Báo cáo thay đổi VCSH.
 • Bảng cân đối kế toán.

Báo cáo kết quả KD

Báo cáo kết quả hoạt động KD là loại báo cáo trình bày ngắn gọn các khoản thu nhập, thu nhập khác và chi phí của một tổ chức, doanh nghiệp.

Đại diện cho hoạt động của đơn vị trong 1 khoảng thời gian cụ thể như tháng / quý / năm, trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một tháng, quý hoặc năm.

Đây là 1 báo cáo độc lập, thể hiện kết quả KD và lợi nhuận của công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Một loại báo cáo cho biết cách một doanh nghiệp hoặc tổ chức đã tạo ra và sử dụng dòng tiền trong 1 khoảng thời gian.

Cụ thể, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện cách thức nhập và xuất các dòng tiền cụ thể trong kỳ với ba loại hoạt động như sau:

 • Dòng tiền từ hoạt động KD.
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư.
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Báo cáo thay đổi VCSH sẽ thể hiện sự thay đổi VCSH trong 1 khoảng thời gian 1 cách chính xác nhất.

Do đó, VCSH có thể tăng hoặc giảm:

 • Tăng do đầu tư của chủ sở hữu và tăng lợi nhuận ròng trong kỳ.
 • Giảm do rút vốn hoặc lỗ ròng trong kỳ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán gồm 2 phần vốn và tài sản, liệt kê cụ thể các thông tin về tài sản, nợ phải trả và VCSH của DN tại 1 thời điểm (ngày), cuối tháng/ quý, ngày kết thúc.

Đặc biệt:

 • Phần tài sản: phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của DN dưới mọi hình thức và ở tất cả các giai đoạn của quá trình KD đến cuối kỳ kế toán.
 • Nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành tài sản của công ty vào cuối kỳ kế toán.

Bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế bao gồm những gì?

Các yếu tố bắt buộc của 1 bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế sẽ bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả KD (báo cáo lãi lỗ)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính nhằm giải thích chi tiết hơn các yếu tố phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất, các phương pháp kế toán áp dụng để ghi nhận các giao dịch kinh tế phát sinh như chế độ kế toán áp dụng, áp dụng, hình thức kế toán, nguyên tắc kế toán, phương pháp tính giá, kế toán hàng tồn kho, phương pháp khấu hao TSCĐ, v.v.

Về nội dung, báo cáo tài chính cần cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề sau:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả và VCSH
 • Thu nhập, thu nhập khác, chi phí KD và chi phí khác
 • Lãi, lỗ và phân bổ kết quả KD
 • Thuế và các khoản nợ khác đối với Nhà nước
 • Các tài sản khác liên quan đến đơn vị
 • Cách để các luồng tiền vào và ra khỏi báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ý nghĩa của báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp

ý nghĩa của báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp

Báo cáo tài chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc quản lý công ty và các cơ quan chủ quản.

Cụ thể như sau:

 • Suy nghĩ thấu đáo về tình hình tài sản, công nợ, nguồn hình thành tài sản, kết quả KD, tình hình tài chính trong kỳ của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin tài chính để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất KD, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong thời gian hoạt động.
 • Là cơ sở để xác minh, giám sát tình hình sử dụng vốn cũng như khả năng huy động vốn sản xuất KD.
 • Nó là cơ sở quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu và phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn. Nhờ đó, có thể đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất KD, đầu tư của CSH, nhà đầu tư và các chủ nợ của doanh nghiệp.
 • Dựa trên các báo cáo tài chính, các công ty có thể xây dựng các kế hoạch KT, kỹ thuật và tài chính cũng như các biện pháp xác thực để tăng cường quản trị công ty.
 • Nhờ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sản xuất KD với mục tiêu cuối cùng là tăng lợi nhuận doanh nghiệp.

Bài viết này của Taichinh.vip đã giúp bạn biết được Báo cáo tài chính gồm những gì cũng như là các thông tin liên quan tới BCTC. Người đọc có thể tham khảo để cập nhật thêm nhiều nội dung hữu ích nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *