Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Là Gì – Khái Niệm, Mục Đích, Quy Trình

By Lê Hoàng Nam Updated on

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế tài chính.

Nó giúp nâng cao độ tin cậy của thông tin công ty cung cấp cho các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác, theo yêu cầu của pháp luật. Hãy cùng Taichinh.vip tìm hiểu rõ hơn về công việc này qua bài viết ở số hôm nay nhé!

kiểm toán báo cáo tài chính là gì

Khái niệm kiểm toán

Để hiểu rõ khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính, trước hết chúng ta bắt đầu từ kiểm toán là gì trước.

Nói 1 cách đơn giản nhất, kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá (ĐG) bằng chứng về thông tin để xác định và báo cáo về việc tuân thủ những chuẩn mực đã được thiết lập.

Quá trình này cần được thực hiện bởi các nhân viên kiểm toán độc lập có đủ năng lực.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Chương trình kiểm toán BCTC là công việc do kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán thực hiện nhằm thu thập thông tin kiểm toán và các bằng chứng kiểm toán để ĐG báo cáo TC đã được kiểm toán.

Điều này nhằm mục đích đưa ra ý kiến ​​về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty theo chuẩn mực hiện hành.

Báo cáo TC của công ty là thông tin kinh tế, tài chính được KTV trình bày dưới dạng bảng, cung cấp thông tin về tình hình TC, tình hình HĐ, các luồng tiền của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế.

Mục đích của BCTC là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động và các luồng tiền của công ty, đáp ứng nhu cầu của đa số người sử dụng khi đưa ra các quyết định kinh tế.

Muốn vậy, BCTC cần cung cấp thông tin của một doanh nghiệp về: tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập, thu nhập khác, chi phí, lãi lỗ, dòng tiền của công ty.

Thông tin do công ty cung cấp trong báo cáo tài chính bao gồm:

 • Tài sản
 • Trách nhiệm
 • Vốn chủ sở hữu
 • Thu nhập, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác
 • Lãi, lỗ và phân bổ kết quả kinh doanh
 • Dòng tiền

Ngoài các thông tin này, công ty còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Thuyết minh Báo cáo TC” để giải thích thêm về các khoản mục được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất và chính sách kế toán. Toán học đã được áp dụng để ghi lại nghiệp báo.

Tại sao phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Như đã đề cập ở trên, mục đích của KTBCTC là giúp tăng lòng tin của người sử dụng đối với BCTC.

Để làm như vậy, kiểm toán viên đưa ra ý kiến ​​độc lập và khách quan về việc liệu báo cáo tài chính được trình bày có được lập, công bằng, trung thực và trên tất cả các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng hay không.

Báo cáo kiểm toán là phương tiện giao tiếp giữa kiểm toán viên và người sử dụng BCTC của công ty.

Nó thể hiện góc cạnh quan trọng nhất của quá trình kiểm toán và kiểm toán viên sử dụng báo cáo này để thông báo kết quả của quá trình kiểm toán cho người sử dụng BCTC của công ty kiểm tra.

Ngoài ra, kiểm toán BCTC sẽ giúp doanh nghiệp được kiểm toán thấy được những sai sót trọng yếu của mình.

Từ đó tìm phương pháp, cách giải quyết, khắc phục nhằm giảm thiểu rủi ro về thuế cũng như nâng cao chất lượng của BCTC đơn vị và thông tin tài chính đã được kiểm toán của công ty.

Công ty nào nên kiểm toán báo cáo tài chính của mình?

 • Căn cứ pháp lý quy định các công ty phải kiểm toán BCTC là Nghị định số 17/2012 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tài chính độc lập được công bố ngày 13/03/2012.
 • Thông tư 40/2020 / TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập tại NĐ 174/2016 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán và Nghị định 17/2012 / NĐ-CP của CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập.

Theo đó, những công ty bắt buộc phải kiểm toán BCTC bao gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và HĐ theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Các DN và tổ chức khác được yêu cầu thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • DNNN, trừ DNNN hoạt động trong lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải kiểm toán BCTC hàng năm.
 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn công, trừ dự án thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán báo cáo.
 • Các công ty và tổ chức mà nhóm hoặc công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên vào cuối năm tài chính phải được kiểm toán tài khoản hàng năm.
 • Những công ty mà cơ quan niêm yết, tổ chức phát hành và sở giao dịch chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên vào cuối năm tài chính phải được kiểm toán tài khoản hàng năm của họ.
 • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải kiểm toán BCTC hàng năm.

Việc kiểm toán BCTC do cơ quan kiểm toán nào thực hiện?

Đối tượng được thực hiện kiểm toán BCTC là doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam, là công ty được thành lập và HĐ theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ điều kiện kinh doanh đủ điều kiện tham gia hoạt động dịch vụ kiểm toán, bao gồm:

 • Những công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam
 • Chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam
 • Công ty Kiểm toán vốn Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật.

Mục đích của kiểm toán BCTC là gì?

mục đích của kiểm toán bctc

Mục tiêu của kiểm toán BCTC là tăng cường lòng tin của người sử dụng đối với BCTC bằng cách cho phép KTV đưa ra ý kiến ​​về việc liệu báo cáo tài chính đã được lập.

Về tất cả các khía cạnh trọng yếu, có ăn nhập với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng hay không.

Cuộc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan sẽ giúp kiểm toán viên hình thành ý kiến ​​kiểm toán.

Những người phải sử dụng BCTC đã được kiểm toán bao gồm cổ đông, chủ nợ, đối tác hoặc khách hàng của doanh nghiệp phải được kiểm toán.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán hợp lệ để hỗ trợ kết luận của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của các thông tin trong BCTC.

Đồng thời đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm và hợp lệ của BCTC. Đối với mọi cuộc ĐG, kiểm toán viên cần xây dựng quy trình đánh giá với 3 bước cơ bản bao gồm:

 • Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán
 • Bước 2: Thực hiện công việc kiểm toán
 • Bước 3: Tóm tắt các phát hiện và hình thành ý kiến ​​ĐG

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính

Từ định nghĩa về kiểm toán BCTC, có thể thấy đối tượng của kiểm toán báo cáo TC bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo HĐ;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Các báo cáo này phản ánh vị thế, kết quả tài chính, hoạt động, dòng tiền và các thông tin khác cần thiết để những người muốn sử dụng chúng phân tích và ĐG đúng kết quả và tình hình kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, đối tượng kiểm toán BCTC còn thông báo cho công ty về tài sản, nợ phải trả, vốn cổ đông, doanh thu, giá vốn… cũng như kết quả HĐ của công ty.

Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán BCTC cuối năm của đơn vị tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, là các chuẩn mực được quốc tế công nhận tại Việt Nam.

Đánh giá phải có khả năng thực hiện những điều sau:

 • Việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp;
 • Tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán và thống kê.

Cuộc ĐG cần làm rõ những điều sau:

 • Thông tin tài chính có được lập theo chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước Việt Nam không? Các chế độ này có được áp dụng nhất quán và kịp thời không?
 • Thông tin trong BCTC có thể hiện một cách công bằng, trên mọi góc cạnh trọng yếu, tình hình TC của đơn vị vào cuối kỳ kế toán hay không; tình hình HĐ của đơn vị trong kỳ kế toán.

Kiểm toán viên cũng phải đưa ra ý kiến ​​về hệ thống kiểm soát nội bộ và kế toán của đơn vị, bao gồm cả các ý kiến ​​về:

 • Công tác đăng ký chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán và quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán.
 • Thủ tục lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị, chứng từ kế toán liên kết.
 • Công tác kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Khi kết thúc cuộc kiểm toán, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải lập và giao cho công ty khách hàng báo cáo kiểm toán về BCTC cuối năm.

Kết thúc cuộc kiểm toán BCTC kỳ / năm, công ty kiểm toán sẽ ban hành thư quản lý (nếu có) để kiến ​​nghị đơn vị cải tiến hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và “loại bỏ” những điểm yếu mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán lưu ý trong cuộc kiểm toán.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính RSM Việt Nam

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những dịch vụ chính của công ty kiểm toán RSM Việt Nam. 

Các kiểm toán viên có năng lực, kinh nghiệm và độc lập của chúng tôi sẽ giúp bạn thu thập và ĐG bằng chứng kiểm toán trên BCTC đã được kiểm toán để xem xét và báo cáo về tính trung thực.

RSM Việt Nam là thành viên của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Toàn cầu RSM, tập đoàn dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn lớn thứ 6 trên thế giới.

RSM Việt Nam có đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản trong và ngoài nước với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên ngành đảm bảo mang đến cho khách hàng dịch vụ kiểm toán chất lượng và kỹ lưỡng.

Sau nhiều năm hoạt động, RSM Việt Nam đã cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho nhiều tập đoàn kinh tế đại chúng có địa bàn kinh doanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. 

Thông qua HĐ kiểm toán, RSM Việt Nam đã giúp khách hàng tuân thủ các chính sách áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, khắc phục những điểm yếu còn tồn tại.

Cải tiến hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng quản lý TC và quản trị doanh nghiệp.

Nội dung của Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo Tài chính RSM Việt Nam

 • Xác minh và kiểm tra hồ sơ kế toán và sổ sách TK của công ty.
 • Kiểm tra và soát xét các báo cáo TC.
 • Phân tích tình hình luân chuyển vốn của công ty trong kỳ.
 • Gửi thư xác nhận TKNH, khoản đầu tư, khoản phải thu và khoản phải trả.
 • Quan sát tình hình HĐ của các tài sản cố định chính của công ty và xem xét việc công bố thông tin của chúng vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Đánh giá mức độ đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty trong việc quản lý tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định để xác nhận sự tồn tại, quyền sở hữu và giá trị của tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • ĐG hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty đối với hợp đồng cho thuê.
 • Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc các thủ tục thay thế nếu cần thiết trong các trường hợp cụ thể.
 • Phát hành báo cáo kiểm toán.
 • Ban hành các thư quản lý (nếu cần) giải quyết các khiếm khuyết trong hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các đề xuất của kế toán để cải thiện hệ thống này.

Kiểm toán tập đoàn kinh tế tư nhân

Các doanh nghiệp do chủ sở hữu quản lý và các DNTN, cũng như các CTCP tư nhân và các công ty đầu tư của họ, thường phải đối mặt với các vấn đề phức tạp như:

 • Cạnh tranh trên thị trường doanh nghiệp.
 • Các thay đổi về quy định.
 • Nhu cầu thu hút vốn đầu tư và tăng kỳ vọng của các bên liên quan, trong số các vấn đề khác.

Đội ngũ chuyên gia của RSM Việt Nam thực hiện ĐG các DNTN bằng sự nhạy bén về kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn và kiến ​​thức tiên tiến trong ngành với cam kết chất lượng và xuất sắc.

Chúng tôi hiểu doanh nghiệp của bạn và các vấn đề kế toán mà khách hàng gặp phải.

Tự hào là một trong những nhà tư vấn hàng đầu tại Việt Nam, bài học và kiến ​​thức sâu rộng của chúng tôi sẽ giúp khách hàng đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng và tiếp thêm sức mạnh để họ tự tin tiến về phía trước.

Các dịch vụ được đảm bảo khác

Ngoài việc kiểm toán báo cáo tài chính, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ đảm bảo khác ăn nhập với nhu cầu báo cáo cụ thể của khách hàng, bao gồm:

 • Xem xét các Dịch vụ theo các thủ tục đã thỏa thuận trước;
 • Dịch vụ kiểm toán điều tra;
 • Dịch vụ rà soát tính tuân thủ SOX, JSOX;
 • Dịch vụ hàng tồn kho, tài sản cố định;
 • Dịch vụ kiểm toán cho các dự án NGO.

Một số câu hỏi liên quan tới kiểm toán BCTC

một số câu hỏi liên quan tới kiểm toán bctc

Những nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Nguyên tắc quan trọng của kiểm toán BCTC là tiến hành đưa ra ý kiến ​​về tính trung thực và hợp lý của các khía cạnh đặc biệt quan trọng của báo cáo TC của công ty được kiểm toán hợp với các quy định của chuẩn mực kiểm toán.

Các quy tắc kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Vì kiểm toán báo cáo tài chính là quá trình đánh giá và thu thập bằng chứng quan trọng để tiến hành xác định và báo cáo về việc tuân thủ những chuẩn mực đã được thiết lập.

Do đó, hoạt động kiểm toán BCTC phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên có trình độ và năng lực độc lập, theo quy định của pháp luật và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong kiểm toán.

Lợi ích của kiểm toán báo cáo tài chính độc lập là gì?

Lợi ích của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính là giúp tăng độ tin cậy của thông tin mà công ty cung cấp cho các NĐT, chủ nợ và các bên liên quan khác, theo yêu cầu của pháp luật.

Trên thị trường, các cuộc kiểm toán BCTC đáng tin cậy sẽ xây dựng niềm tin của nhà đầu tư.

Về mặt nội bộ, các cuộc kiểm toán này làm tăng sự hiểu biết của hội đồng quản trị và hội đồng quản trị về công ty và những rủi ro mà công ty phải đối mặt.

Trên đây là những thông tin liên quan tới Kiểm toán báo cáo tài chínhTaichinh.vip muốn chia sẻ đến các bạn. Người đọc có thể tham khảo để cập nhật cho bản thân nội dung hữu ích nhất có thể nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *