Một Bộ Báo Cáo Tài Chính Đầy Đủ Bao Gồm Những Gì?

By Lê Hoàng Nam Updated on

Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì? Báo cáo tài chính là một hệ thống các bảng và biểu đồ được sử dụng để mô tả vị trí kinh doanh hoặc dòng tiền của một doanh nghiệp. Và bạn có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi ở trên thông qua bài viết ngày hôm nay của Taichinh.vip đấy nhé!

một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì

Các loại báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập (lập báo cáo tài chính) bởi kế toán nhằm mục đích đưa ra các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Căn cứ vào mục đích sử dụng của báo cáo tài chính, chúng ta có thể chia báo cáo tài chính thành 4 loại phổ biến như sau:

 • Báo cáo kết quả KD
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là loại báo cáo trình bày ngắn gọn các khoản thu nhập, thu nhập khác và chi phí của một tổ chức, doanh nghiệp đại diện cho hoạt động của đơn vị trong một thời kỳ cụ thể như tháng / quý / năm trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một tháng, quý hoặc năm.

Đây là một báo cáo độc lập, thể hiện kết quả KD và lợi nhuận của công ty. Cụ thể là bằng thu nhập và thu nhập trừ đi chi phí. Nếu phần chi phí nhỏ hơn doanh thu và doanh thu thì đơn vị sẽ có lãi.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Một loại báo cáo cho biết tài chính doanh nghiệp hoặc tổ chức đã tạo ra và sử dụng dòng tiền như thế nào trong một khoảng thời gian.

Cụ thể, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện cách thức nhập và xuất các dòng tiền cụ thể trong kỳ với ba loại hoạt động như sau:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
 • Dòng tiền từ hoạt động TC

Báo cáo thay đổi VCSH

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu sẽ thể hiện sự thay đổi vốn chủ sở hữu trong một khoảng thời gian một cách ngắn gọn và chính xác nhất.

Do đó, vốn chủ sở hữu có thể tăng hoặc giảm:

 • Tăng do đầu tư của chủ sở hữu và tăng lợi nhuận ròng trong kỳ
 • Giảm do rút vốn hoặc lỗ ròng trong kỳ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán gồm 2 phần vốn và tài sản (TS), liệt kê cụ thể các theo thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm (ngày), cuối tháng, cuối quý, ngày kết thúc.

Cụ thể như sau:

 • Phần tài sản: phản ánh tổng giá trị TS hiện có của công ty dưới mọi hình thức và ở mọi giai đoạn của quá trình KD đến cuối kỳ kế toán.
 • Nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành TS của công ty vào cuối kỳ kế toán.

Vậy, một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì?

Các yếu tố bắt buộc của một bộ BCTC nộp cho cơ quan thuế sẽ bao gồm những gì? Thực ra, bộ báo cáo tài chính gồm:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo thu nhập (tài khoản lãi lỗ)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính nhằm giải thích chi tiết hơn các yếu tố phản ánh trong báo cáo TC hợp nhất, các phương pháp kế toán áp dụng để ghi nhận các giao dịch kinh tế phát sinh.

Về nội dung, báo cáo TC cần cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề sau:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
 • Thu nhập, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác
 • Lãi, lỗ và phân bổ kết quả KD
 • Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • Các TS khác liên quan đến đơn vị
 • Làm cho các luồng tiền vào và ra khỏi báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ý nghĩa của báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp

ý nghĩa của báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp

Báo cáo tài chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc quản lý công ty và các cơ quan chủ quản.

Cụ thể quy định như sau:

 • Phản ánh toàn diện về tình hình tài sản, công nợ, nguồn hình thành TS, kết quả KD, tình hình tài chính trong kỳ của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin tài chính để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất KD, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong thời gian hoạt động. 

Là cơ sở để xác minh, giám sát tình hình sử dụng vốn cũng như khả năng huy động vốn sản xuất kinh doanh.

 • Nó là cơ sở quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu và phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn. 

Nhờ đó, có thể đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất KD, đầu tư của chủ sở hữu, nhà đầu tư và các chủ nợ của doanh nghiệp.

 • Dựa trên các báo cáo tài chính, các công ty có thể xây dựng các kế hoạch kinh tế, kỹ thuật và tài chính cũng như các biện pháp xác thực để tăng cường quản trị công ty. 

Nhờ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sản xuất KD với mục tiêu cuối cùng là tăng lợi nhuận doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung mà Taichinh.vip cung cấp nhằm giúp các công ty xây dựng, định hướng phát triển tốt hơn. Câu hỏi Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì đã được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng bạn sẽ có thêm những thông tin hữu ích cho mình sau bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *